مبین014 - اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مبین014
نماد 30 رقمی اجاره اعتماد مبین لوتوس011019
کد 5 رقمی نماد EM4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3EM0401A1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره اعتماد مبین لوتوس011019
نام لاتین شرکت EMobinIJRLOT230109
کد 4 رقمی شرکت EM04
کد 12 رقمی شرکت IRB3EM0401A4
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره