پترول2 - گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پترول2
نماد 30 رقمی گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد IPTR2
کد 12 رقمی نماد IRO1IPTR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
نام لاتین شرکت S*Ir.Inv.Petr.
کد 4 رقمی شرکت IPTR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IPTR0001
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود