دومینو42 - اجاره دومینو14040208

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دومینو42
نماد 30 رقمی اجاره دومینو14040208
کد 5 رقمی نماد DO1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB3DO010422
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره دومینو14040208
نام لاتین شرکت Domino.IJR250428
کد 4 رقمی شرکت DO01
کد 12 رقمی شرکت IRB3DO010427
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره