اخزا0094 - اسناد خزانه-م9بودجه00-031101

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0094
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م9بودجه00-031101
کد 5 رقمی نماد TR024
کد 12 رقمی نماد IRB3TR0203B4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م9بودجه00-031101
نام لاتین شرکت TreasuryBill250120
کد 4 رقمی شرکت TR02
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR0203B9
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی