صباح - ح . گروه مالی صبا تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صباح
نماد 30 رقمی ح . گروه مالی صبا تامین
کد 5 رقمی نماد STIX1
کد 12 رقمی نماد IRR3STIZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . گروه مالی صبا تامین
نام لاتین شرکت Saba Tamin Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت STIZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3STIZ0108
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی