آتیمس2 - صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آتیمس2
نماد 30 رقمی صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
کد 5 رقمی نماد SMIF2
کد 12 رقمی نماد IRT3SMIF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
نام لاتین شرکت Arman Ati Mes ETF
کد 4 رقمی شرکت SMIF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SMIF0006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام