ضخاو3006 - اختیارخ وخاور-4000-1402/03/17

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخاو3006
نماد 30 رقمی اختیارخ وخاور-4000-1402/03/17
کد 5 رقمی نماد 0V181
کد 12 رقمی نماد IRO9BKHZ0181
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ وخاور-4000-1402/03/17
نام لاتین شرکت BKHZ-O-14020317
کد 4 رقمی شرکت BKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO9BKHZ0181
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی