اراد1304 - مرابحه عام دولت130-ش.خ031110

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1304
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت130-ش.خ031110
کد 5 رقمی نماد O0324
کد 12 رقمی نماد IRB4O03203B4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت130-ش.خ031110
نام لاتین شرکت SOV.GMR130SP250129
کد 4 رقمی شرکت O032
کد 12 رقمی شرکت IRB4O03203B4
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت