طدی203 - اختیارف دی-600-14020217

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طدی203
نماد 30 رقمی اختیارف دی-600-14020217
کد 5 رقمی نماد 303D1
کد 12 رقمی نماد IROBBDYZ3031
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف دی-600-14020217
نام لاتین شرکت BDYZ-O-14020217
کد 4 رقمی شرکت BDYZ
کد 12 رقمی شرکت IROBBDYZ3037
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی