البرز2 - بیمه البرز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی البرز2
نماد 30 رقمی بیمه البرز
کد 5 رقمی نماد BALB2
کد 12 رقمی نماد IRO1BALB0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه البرز
نام لاتین شرکت S*Alborz Bimeh
کد 4 رقمی شرکت BALB
کد 12 رقمی شرکت IRO1BALB0001
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی