همهان210 - اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی همهان210
نماد 30 رقمی اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23
کد 5 رقمی نماد 9M711
کد 12 رقمی نماد IRS4MEAZ9711
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت ومهان-8862-02/10/23
نام لاتین شرکت MEAZ-14021023-TM
کد 4 رقمی شرکت MEAZ
کد 12 رقمی شرکت IRS4MEAZ9719
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی