ومشان4 - س. فنی و مهندسی مشانیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومشان4
نماد 30 رقمی س. فنی و مهندسی مشانیر
کد 5 رقمی نماد IFMP4
کد 12 رقمی نماد IRO7IFMP0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر
نام لاتین شرکت Moshanir Investmen
کد 4 رقمی شرکت IFMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7IFMP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی