ضسرو1014 - اختیارخ سرو-62000-1402/10/06

آخرین تغییرات

1402/10/06 10:59:00
آخرین قیمت 73430.0000 1.28
اولین قیمت 72999.0000 0.69
بیشترین قیمت 73430.0000 1.28
کمترین قیمت 72999.0000 0.69
قیمت پایانی 72856.0000 0.49
قیمت پایانی روز قبل 72500.0000
حداکثر قیمت مجاز 500000.0000 589.66
حداقل قیمت مجاز 1.0000 -100
تعداد معاملات 38
حجم معاملات 6989
ارزش معاملات 5091877350.0000
میانگین حجم ماه 795

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 185 6804
حجم فروش 6989 0
تعداد خرید 4 2
تعداد فروش 14 0

شناسه سهام

نماد فارسی ضسرو1014
نماد 30 رقمی اختیارخ سرو-62000-1402/10/06
کد 5 رقمی نماد 8S211
کد 12 رقمی نماد IRO9SARV8211
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ سرو-62000-1402/10/06
نام لاتین شرکت SARV-O-14021006
کد 4 رقمی شرکت SARV
کد 12 رقمی شرکت IRO9SARV8213
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام