تکالا - تولیدکنندگان بورس کالای ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکالا
نماد 30 رقمی تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کد 5 رقمی نماد TKLA1
کد 12 رقمی نماد IRO1TKLA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدکنندگان بورس کالای ایران
نام لاتین شرکت Good Exch.Prd.
کد 4 رقمی شرکت TKLA
کد 12 رقمی شرکت IRO1TKLA0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی