اراد1244 - مرابحه عام دولت124-ش.خ030202

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1244
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت124-ش.خ030202
کد 5 رقمی نماد O0264
کد 12 رقمی نماد IRB4O0260324
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت124-ش.خ030202
نام لاتین شرکت SOV.GMR124SP240421
کد 4 رقمی شرکت O026
کد 12 رقمی شرکت IRB4O0260321
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت