افاد744 - منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افاد744
نماد 30 رقمی منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204
کد 5 رقمی نماد S74Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SF740244
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204
نام لاتین شرکت SOV.MNF74SP230702
کد 4 رقمی شرکت SF74
کد 12 رقمی شرکت IRB4SF740240
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت