اراد324 - مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد324
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت3-ش.خ0211
کد 5 رقمی نماد G32Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG3202B4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ0211
نام لاتین شرکت SOV.GMR32.SP240202
کد 4 رقمی شرکت SG32
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG3202B1
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت