اراد109 - مرابحه عام دولت109-ش.خ020719

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد109
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت109-ش.خ020719
کد 5 رقمی نماد O10Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO100271
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت109-ش.خ020719
نام لاتین شرکت SOV.GMR109SP231011
کد 4 رقمی شرکت SO10
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO100279
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت