افاد84 - منفعت دولت8-ش.خاص سایر0205

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افاد84
نماد 30 رقمی منفعت دولت8-ش.خاص سایر0205
کد 5 رقمی نماد S84Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SF840251
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت منفعت دولت8-ش.خاص سایر0205
نام لاتین شرکت SOV.MNF84SP230727
کد 4 رقمی شرکت SF84
کد 12 رقمی شرکت IRB4SF840255
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت