صبا2 - سرمایه گذاری صبا تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبا2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری صبا تامین
کد 5 رقمی نماد STIZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3STIZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
نام لاتین شرکت Saba Tamin Inv.
کد 4 رقمی شرکت STIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3STIZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی