اعتبار4 - صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اعتبار4
نماد 30 رقمی صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
کد 5 رقمی نماد ETBF4
کد 12 رقمی نماد IRT3ETBF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
نام لاتین شرکت Etebar ETF
کد 4 رقمی شرکت ETBF
کد 12 رقمی شرکت IRT3ETBF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت