ضدی506 - اختیارخ دی-1200-14020518

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضدی506
نماد 30 رقمی اختیارخ دی-1200-14020518
کد 5 رقمی نماد 222D1
کد 12 رقمی نماد IROABDYZ2221
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ دی-1200-14020518
نام لاتین شرکت BDYZ-O-14020518
کد 4 رقمی شرکت BDYZ
کد 12 رقمی شرکت IROABDYZ2220
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی