پخشح - ح. پخش البرز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پخشح
نماد 30 رقمی ح. پخش البرز
کد 5 رقمی نماد PKSX1
کد 12 رقمی نماد IRR3PKSH0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. پخش البرز
نام لاتین شرکت Pakhsh Alborz-R
کد 4 رقمی شرکت PKSH
کد 12 رقمی شرکت IRR3PKSH0100
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی