اراد86 - مرابحه عام دولت86-ش.خ020404

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد86
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت86-ش.خ020404
کد 5 رقمی نماد G86Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG860241
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت86-ش.خ020404
نام لاتین شرکت SOV.GMR86.SP230625
کد 4 رقمی شرکت SG86
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG860245
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت