مصفها203 - مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مصفها203
نماد 30 رقمی مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد S2EQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5SH2E0231
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Esfahan SH M203
کد 4 رقمی شرکت SH2E
کد 12 رقمی شرکت IRB5SH2E0234
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران