گام020556 - گواهی اعتبار مولد سامان0205

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020556
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد سامان0205
کد 5 رقمی نماد W0161
کد 12 رقمی نماد IRB3W0160251
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد سامان0205
نام لاتین شرکت PCC Saman20230822
کد 4 رقمی شرکت W016
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0160252
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد