حتاید2 - تایدواترخاورمیانه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حتاید2
نماد 30 رقمی تایدواترخاورمیانه
کد 5 رقمی نماد TAYD2
کد 12 رقمی نماد IRO1TAYD0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت تایدواترخاورمیانه
نام لاتین شرکت Tidewater
کد 4 رقمی شرکت TAYD
کد 12 رقمی شرکت IRO1TAYD0004
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه خدمات حمل و نقل دریایی