ضصاد3029 - اختیارخ وبصادر-2600-1402/03/17

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضصاد3029
نماد 30 رقمی اختیارخ وبصادر-2600-1402/03/17
کد 5 رقمی نماد 4R171
کد 12 رقمی نماد IRO9BSDR4171
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ وبصادر-2600-1402/03/17
نام لاتین شرکت BSDR-O-14020317
کد 4 رقمی شرکت BSDR
کد 12 رقمی شرکت IRO9BSDR4171
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی