برکتح - ح . گروه دارویی برکت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی برکتح
نماد 30 رقمی ح . گروه دارویی برکت
کد 5 رقمی نماد BRKX1
کد 12 رقمی نماد IRR1BRKT0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . گروه دارویی برکت
نام لاتین شرکت G.Barekat Pharm-R
کد 4 رقمی شرکت BRKT
کد 12 رقمی شرکت IRR1BRKT0105
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی