اراد532 - مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد532
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207
کد 5 رقمی نماد G53Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SG530272
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ 0207
نام لاتین شرکت SOV.GMR53.SP231017
کد 4 رقمی شرکت SG53
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG530277
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت