ضخود3072 - اختیارخ خودرو-3500-1402/03/03

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخود3072
نماد 30 رقمی اختیارخ خودرو-3500-1402/03/03
کد 5 رقمی نماد 8I971
کد 12 رقمی نماد IRO9IKCO8971
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خودرو-3500-1402/03/03
نام لاتین شرکت IKCO-O-14020303
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IRO9IKCO8979
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری