هتبار304 - اختیارف ت واعتبار-7159-3/04/06

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هتبار304
نماد 30 رقمی اختیارف ت واعتبار-7159-3/04/06
کد 5 رقمی نماد 9Q711
کد 12 رقمی نماد IRS4IDOC9711
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت واعتبار-7159-3/04/06
نام لاتین شرکت IDOC-14030406-TM
کد 4 رقمی شرکت IDOC
کد 12 رقمی شرکت IRS4IDOC9717
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی