اراد1004 - مرابحه عام دولت100-ش.خ021127

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1004
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت100-ش.خ021127
کد 5 رقمی نماد O01Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO0102B4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت100-ش.خ021127
نام لاتین شرکت SOV.GMR100SP240216
کد 4 رقمی شرکت SO01
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO0102B0
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت