قیمت ارزها

دلار آمریکا
فروش دلار آمریکا در سامانه نیما (حواله)
فروش دلار آمریکا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار آمریکا در سامانه نیما (حواله)
خرید دلار آمریکا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار آمریکا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش دلار آمریکا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش دلار آمریکا حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی دلار آمریکا حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
خرید دلار آمریکا در کانون صرافان ایرانیان
فروش دلار آمریکا در کانون صرافان ایرانیان
فروش دلار آمریکا در کانون صرافان ایرانیان (حواله)
یورو
فروش یورو در سامانه نیما (حواله)
فروش یورو در سامانه سنا (اسکناس)
خرید یورو در سامانه نیما (حواله)
خرید یورو در سامانه سنا (اسکناس)
خرید یورو در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش یورو در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش یورو حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی یورو حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
خرید یورو در کانون صرافان ایرانیان
فروش یورو در کانون صرافان ایرانیان
فروش یورو در کانون صرافان ایرانیان (حواله)
روبل روسیه
فروش روبل روسیه در سامانه نیما (حواله)
فروش روبل روسیه در سامانه سنا (اسکناس)
خرید روبل روسیه در سامانه نیما (حواله)
خرید روبل روسیه در سامانه سنا (اسکناس)
خرید روبل روسیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش روبل روسیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید روبل روسیه در کانون صرافان ایرانیان
فروش روبل روسیه در کانون صرافان ایرانیان
دینار عراق
فروش دینار عراق در سامانه نیما (حواله) (100 دینار)
فروش دینار عراق در سامانه سنا (اسکناس) (100 دینار)
خرید دینار عراق در سامانه نیما (حواله) (100 دینار)
خرید دینار عراق در سامانه سنا (اسکناس) (100 دینار)
خرید دینار عراق در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (100 دینار)
فروش دینار عراق در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (100 دینار)
خرید دینار عراق در کانون صرافان ایرانیان (100 دینار)
فروش دینار عراق در کانون صرافان ایرانیان (100 دینار)
درهم امارات متحده عربی
فروش درهم امارات متحده عربی در سامانه نیما (حواله)
فروش درهم امارات متحده عربی در سامانه سنا (اسکناس)
خرید درهم امارات متحده عربی در سامانه نیما (حواله)
خرید درهم امارات متحده عربی در سامانه سنا (اسکناس)
خرید درهم امارات متحده عربی در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش درهم امارات متحده عربی در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش درهم امارات متحده عربی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی درهم امارات متحده عربی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش درهم امارات متحده عربی حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
فروش توافقی درهم امارات متحده عربی حواله ای در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
خرید درهم امارات متحده عربی در کانون صرافان ایرانیان
فروش درهم امارات متحده عربی در کانون صرافان ایرانیان
لیر ترکیه
فروش لیر ترکیه در سامانه نیما (حواله)
فروش لیر ترکیه در سامانه سنا (اسکناس)
خرید لیر ترکیه در سامانه نیما (حواله)
خرید لیر ترکیه در سامانه سنا (اسکناس)
خرید لیر ترکیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش لیر ترکیه در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید لیر ترکیه در کانون صرافان ایرانیان
فروش لیر ترکیه در کانون صرافان ایرانیان
یوان چین
فروش یوان چین در سامانه نیما (حواله)
فروش یوان چین در سامانه سنا (اسکناس)
خرید یوان چین در سامانه نیما (حواله)
خرید یوان چین در سامانه سنا (اسکناس)
خرید یوان چین در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش یوان چین در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید یوان چین در کانون صرافان ایرانیان
فروش یوان چین در کانون صرافان ایرانیان
پوند انگلیس
فروش پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله)
فروش پوند انگلیس در سامانه سنا (اسکناس)
خرید پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله)
خرید پوند انگلیس در سامانه سنا (اسکناس)
خرید پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش پوند انگلیس در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید پوند انگلیس در کانون صرافان ایرانیان
فروش پوند انگلیس در کانون صرافان ایرانیان
دلار کانادا
فروش دلار کانادا در سامانه نیما (حواله)
فروش دلار کانادا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار کانادا در سامانه نیما (حواله)
خرید دلار کانادا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار کانادا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش دلار کانادا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید دلار کانادا در کانون صرافان ایرانیان
فروش دلار کانادا در کانون صرافان ایرانیان
دلار استرالیا
فروش دلار استرالیا در سامانه نیما (حواله)
فروش دلار استرالیا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار استرالیا در سامانه نیما (حواله)
خرید دلار استرالیا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار استرالیا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش دلار استرالیا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
خرید دلار استرالیا در کانون صرافان ایرانیان
فروش دلار استرالیا در کانون صرافان ایرانیان
دلار تايوان
فروش دلار تايوان در سامانه نیما (حواله)
فروش دلار تايوان در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار تايوان در سامانه نیما (حواله)
خرید دلار تايوان در سامانه سنا (اسکناس)
خرید دلار تايوان در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش دلار تايوان در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فرانک سویس
فروش فرانک سویس در سامانه نیما (حواله)
فروش فرانک سویس در سامانه سنا (اسکناس)
خرید فرانک سویس در سامانه نیما (حواله)
خرید فرانک سویس در سامانه سنا (اسکناس)
خرید فرانک سویس در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش فرانک سویس در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
کرون سوئد
فروش کرون سوئد در سامانه نیما (حواله)
فروش کرون سوئد در سامانه سنا (اسکناس)
خرید کرون سوئد در سامانه نیما (حواله)
خرید کرون سوئد در سامانه سنا (اسکناس)
خرید کرون سوئد در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش کرون سوئد در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
کرون نروژ
فروش کرون نروژ در سامانه نیما (حواله)
فروش کرون نروژ در سامانه سنا (اسکناس)
خرید کرون نروژ در سامانه نیما (حواله)
خرید کرون نروژ در سامانه سنا (اسکناس)
خرید کرون نروژ در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش کرون نروژ در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
روپیه هند
فروش روپیه هند در سامانه نیما (حواله)
فروش روپیه هند در سامانه سنا (اسکناس)
خرید روپیه هند در سامانه نیما (حواله)
خرید روپیه هند در سامانه سنا (اسکناس)
خرید روپیه هند در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش روپیه هند در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
ین ژاپن
فروش ین ژاپن در سامانه نیما (حواله) (100 ین)
فروش ین ژاپن در سامانه سنا (اسکناس) (100 ین)
خرید ین ژاپن در سامانه نیما (حواله) (100 ین)
خرید ین ژاپن در سامانه سنا (اسکناس) (100 ین)
خرید ین ژاپن در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (100 ین)
فروش ین ژاپن در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (100 ین)
وون کره جنوبی
فروش وون کره جنوبی در سامانه نیما (حواله) (1000 وون)
فروش وون کره جنوبی در سامانه سنا (اسکناس) (1000 وون)
خرید وون کره جنوبی در سامانه نیما (حواله) (1000 وون)
خرید وون کره جنوبی در سامانه سنا (اسکناس) (1000 وون)
خرید وون کره جنوبی در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (1000 وون)
فروش وون کره جنوبی در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری) (1000 وون)
منات آذربایجان
فروش منات آذربایجان در سامانه نیما (حواله)
فروش منات آذربایجان در سامانه سنا (اسکناس)
خرید منات آذربایجان در سامانه نیما (حواله)
خرید منات آذربایجان در سامانه سنا (اسکناس)
خرید منات آذربایجان در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش منات آذربایجان در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
هیری ونا
فروش هیری ونا در سامانه نیما (حواله)
فروش هیری ونا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید هیری ونا در سامانه نیما (حواله)
خرید هیری ونا در سامانه سنا (اسکناس)
خرید هیری ونا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)
فروش هیری ونا در سامانه نیما (حواله کالاهای اساسی و ضروری)