ارتقاء حساب کاربری

ثروتمندی رایگان شد!

تنها با نظر دادن در گفتگوها، می‌توانید از تمام امکانات ثروتمندی به صورت رایگان بهره‌مند شوید.
بنابراین با ارسال نظرات و تحلیل های خود در هر روز می‌توانید 7 روز دسترسی رایگان کسب کرده و دسترسی خود را تا 30 روز افزایش دهید.

مجوز ذخیره و بازیابی نمودارها
مجوز ساخت دیده بان شخصی
مجوز استفاده از نوسان‌سنج‌ها