آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 77.7491 0.65
اولین 77.2955 0.06
بیشترین 78.0318 1.01
کمترین 76.2689 -1.27
آخرین قیمت روز قبل 77.2508