آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 2.6997 -1.37
اولین 2.7381 0.04
بیشترین 2.7433 0.23
کمترین 2.6898 -1.73
آخرین قیمت روز قبل 2.7371