آخرین تغییرات

1402/12/03 03:29:59
آخرین 115 -3.85
اولین 115 -3.85
بیشترین 115 -3.85
کمترین 115 -3.85
آخرین قیمت روز قبل 119.6