آخرین تغییرات

1402/11/24 03:29:59
آخرین 103.2 -2.64
اولین 103.2 -2.64
بیشترین 103.2 -2.64
کمترین 103.2 -2.64
آخرین قیمت روز قبل 106