آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 3793 1.96
اولین 3719 -0.03
بیشترین 3821 2.72
کمترین 3715 -0.13
آخرین قیمت روز قبل 3720