آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 95500 -2.05
اولین 95500 -2.05
بیشترین 95500 -2.05
کمترین 95500 -2.05
آخرین قیمت روز قبل 97500