آخرین تغییرات

1402/12/02 03:30:00
آخرین 20800 -0.72
اولین 20800 -0.72
بیشترین 20800 -0.72
کمترین 20800 -0.72
آخرین قیمت روز قبل 20950