آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 3690 -2.89
اولین 3690 -2.89
بیشترین 3690 -2.89
کمترین 3690 -2.89
آخرین قیمت روز قبل 3800