آخرین تغییرات

1402/12/03 03:30:00
آخرین 2410 1.07
اولین 2410 1.07
بیشترین 2410 1.07
کمترین 2410 1.07
آخرین قیمت روز قبل 2384.5