آخرین تغییرات

1402/12/03 03:29:59
آخرین 2056.57 -0.82
اولین 2056.57 -0.82
بیشترین 2056.57 -0.82
کمترین 2056.57 -0.82
آخرین قیمت روز قبل 2073.47