خرید روبل روسیه در سامانه سنا (اسکناس)

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:00:52
آخرین 4651 -0.24
اولین 4651 -0.24
بیشترین 4651 -0.24
کمترین 4651 -0.24
آخرین قیمت روز قبل 4662