شاخص ابزار پزشکی بورس

شرکتی در این شاخص وجود ندارد!