درهآور - دارویی ره آورد تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی درهآور
نماد 30 رقمی دارویی ره آورد تامین
کد 5 رقمی نماد RAPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3RAPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دارویی ره آورد تامین
نام لاتین شرکت Rahavard PHARMA
کد 4 رقمی شرکت RAPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3RAPZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی