تبریز304 - مشارکت ش تبریز304-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تبریز304
نماد 30 رقمی مشارکت ش تبریز304-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SHTQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5SHTB0341
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش تبریز304-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MShTabriz304
کد 4 رقمی شرکت SHTB
کد 12 رقمی شرکت IRB5SHTB0349
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران