شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

2022/08/12

تعریف

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) معیاری برای اندازه گیری تغییر میانگین قیمت کالا و خدمات مصرفی یک خانواده متوسط است.
این سبد، هر چند سال یک بار و بر اساس تغییرات خدمات و کالاهای مورد استفاده عموم مردم جامعه بازنگری می‌شود.
به عنوان مثال از زمانی که استفاده از اینترنت فراگیر شد، هزینه‌های مربوط به آن نیز در این سبد قرار گرفت.

منابع

تبادل نظر در مورد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

بازگشت به ابتدا